Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Zilt

E-mail: sytse@zilt.frl

Website: www.zilt.frl
Definities

1. Zilt: Zilt, gevestigd te Kootstertille onder KvK nr. 65905385.

2. Klant: degene met wie Zilt een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Zilt en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten

en leveringen van diensten of producten door of namens Zilt.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1. Alle prijzen die Zilt hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals

administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders

overeengekomen.

2. Alle prijzen die Zilt hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt,

kan Zilt te allen tijde wijzigen.

3. Partijen komen voor een dienstverlening door Zilt een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk

en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

4. Zilt is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Zilt de klant tijdig te laten weten waarom een hogere

prijs gerechtvaardigd is.

6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten

vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

7. Zilt heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Zilt prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Zilt op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de

prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn
1. Zilt mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

2. De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering te hebben voldaan.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in

verzuim en in gebreke is, zonder dat Zilt de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4. Zilt behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een

zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Betalingen en betalingstermijn
1. Producten worden direct afgerekend.

2. Zilt mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot 50% van het

overeengekomen bedrag verlangen.

3. De klant moet declaraties binnen 1 maand na factuurdatum aan Zilt betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken

hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in

verzuim en in gebreke is, zonder dat Zilt de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 

5. Zilt behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een

zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Zilt gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand

voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen

vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

verschuldigd aan Zilt.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Zilt zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn

betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

van Zilt op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Zilt, dan is hij nog steeds verplicht

de afgesproken prijs aan Zilt te betalen.

Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Zilt gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan

de klant geleverde producten.

2. Zilt roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit

recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Zilt, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden

op voorwaarde dat:

het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van

vrijetijdsbesteding betreft

het product geen los tijdschrift of losse krant is

het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

het geen weddenschappen en/of loterijen betreft

de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14

kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af

te zien

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten

zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via sytse@zilt.frl, indien gewenst met behulp

van het herroepingsformulier dat via de website van Zilt, www.zilt.frl, kan worden gedownload.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te

retourneren aan Zilt, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten
1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige

bestelling aan Zilt heeft geretourneerd, dan zal Zilt eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14

dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Zilt voor zover de volledige bestelling wordt

geretourneerd.

Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan

komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze

overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht
1. Zilt kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de
klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Zilt heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende

zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd

is aan Zilt.
3. Zilt is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken

van zijn retentierecht.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Zilt te verrekenen met een

vordering op Zilt.

Eigendomsvoorbehoud
1. Zilt blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn

betalingsverplichtingen ten aanzien van Zilt op grond van wat voor met Zilt gesloten overeenkomst dan ook, met

inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan Zilt zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden

of anderszins bezwaren.

4. Indien Zilt een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Zilt het

recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Zilt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Zilt het recht om zijn verplichtingen

op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Zilt

kan tegenwerpen.

Levertijd
1. De door Zilt opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op

ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan

een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Zilt.

 

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om

de overeenkomst te ontbinden, tenzij Zilt niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren

of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan

plaatsvinden.

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in

ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan

Zilt niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan

producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Zilt, bij gebreke waarvan Zilt niet

aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,

ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

zaken van Zilt die bij de klant aanwezig zijn

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van Zilt de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een

eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening

van de klant.

Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Zilt enkel

een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)

fabricage, constructie of materiaal.

3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,

aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de

oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen

partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de

macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Zilt voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Zilt heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het

eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Zilt tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Zilt tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen

de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de

overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Zilt.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,

gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet

anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Zilt de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Zilt redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of

bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit

voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom
1. Zilt behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en

modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes,

afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zilt

(laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel

eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk

opeisbare boete.

is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die

overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook

hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Zilt

waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Zilt tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Zilt geleverde producten en

/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door Zilt geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele

tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst

mocht verwachten, dan dient de klant Zilt daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na

constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen Zilt uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te

stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Zilt in staat is hierop

adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Zilt

gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Zilt.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Zilt ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Zilt een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige

bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Zilt verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Zilt
1. Zilt is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt

door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Zilt aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of

verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Zilt is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade

aan derden.

4. Indien Zilt aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)

aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een

verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)

factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts

indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)

ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Zilt vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de

aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het

Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Zilt toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van

zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet

rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Zilt niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas

plaatsvinden nadat Zilt in verzuim is.

3. Zilt heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de

overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Zilt kennis heeft genomen van omstandigheden die

hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Zilt in de nakoming

van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Zilt kan worden toegerekend in een van de wil van Zilt

onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of

gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Zilt kan

worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals

burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of

andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,

stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en

werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Zilt 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen,

dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Zilt er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Zilt is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de

overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen

of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Zilt is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Zilt zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van Zilt.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,

Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de

overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt

komt van wat Zilt bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Zilt is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief

bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 26 juli 2022.